Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Seth – 88mm – Nocturna Models

I really like the Nocturna Models, cool design, great cast and there is something for everyone. Seth has great facial expressions and anatomy. Interesting pose and two left hand placement options. It’s a big model so you can play with precision of painting and composition.

Bardzo lubię modele Nocturny, fajnie zaprojektowane, świetnie odlane i każdy znajdzie coś dla siebie. Seth ma świetną mimikę twarzy i anatomię. Ciekawa poza i dwie możliwości ustawienia lewej ręki. Duży model więc można poszaleć z precyzją malowania i kompozycją.